Гласуваха проекта за бюджет на Общ. Несебър за 2019 г. Вижте какво ще се строи

Главна категория: Новини
Посещения: 8882

ObSesiya1 19Проектът за бюджет на Община Несебър за 2019 г. бе приет единодушно от общинските съветници с 18 гласа „За“. Това се случи на първата за годината общинска сесия, която включваше 36 точки.

Макрорамката на проекта за бюджет за 2019 г. е 75 310 000 лв., в това число:
За делегирани държавни дейности: 11 882 115 лв.
За дейности общинска отговорност: 63 427 885 лв.
в това число за дофинансиране с местни приходи на делегирани от държавата дейности 6 026 523 лв.

Изключително богата на обекти е строителната програма на Община Несебър за 2019 г., като същото може да се каже и за програмата за проектиране, която ще публикуваме допълнително.

Предоставяме на нашите читатели пълна информацията за строителната програма на Община Несебър по населени места.

Строителна програма 2019
Гр. Несебър – стар град
- Рехабилитация/реконструкция и модернизиране на рибарско пристанище Северна буна – Несебър
- Изграждане фитнес на открито ПИ 51500.501.4
- Изграждане на парково пространство ПИ 51500.501.4
- Изграждане на кафе, павилион и общ.тоалетна ПИ 51500.501.4
- Изграждане на стълбищен подход към ПИ 51500.501.4
- Реконструкция на улична мрежа гр. Несебър – стар град, ул. „Мена“ и ул. „Рибарска“
- Реконструкция на ул. „Тервел“, ул. „Ахелой“ и ул. „Месамбрия“-частично
- Реконструкция на СУ „Л.Каравелов“ - корпус стар град Несебър

Гр. Несебър – нов град и К.К. Сл.бряг
- Изграждане на многофункционална сграда – културен център
- Интериорно оборудване и обзавеждане на зрителна зала – културен център
- Пристройка и реконструкция на съществуваща сграда в УПИ-I-общ.кв 67
- Реконструкция на улично осветление – ул. „Хан Крум“
- Изграждане база на БКС
- Изграждане на подземен паркинг в УПИ-I – общ., кв 57, по плана на гр. Несебър
- Изграждане на обществен селищен парк с открити обекти за спортни дейности и площадка за игра в кв. Черно море
- Инженеринг за спортна зала – стадион
- Алея за пешеходно и велосипедно движение в ПИ 51500.503.393, ПИ 51500.503.322, ПИ 51500.503.408 и ПИ 51500.503.405 успоредно на улица о.т.34-46-47-54-59-77-99 до о.т.118 в кв. Черно море
- Изграждане на тротоари и велоалеи в кв. Черно море
- Изграждане на нова улица в кв. Черно море
- Изграждане на „Обреден дом“ към гробищен парк – Несебър в ПИ 51500.74.142, м.Кокалу
- Зарядна станция за дизелово гориво с резервоар за 30 тона в ПИ 51500.73.31, м.Кокалу
- СМР по енергийно-ефективна реконструкция и модернизация на системи за улично осветление на ул. „Хан Крум“/буферна зона
- Реконструкция на част от уличното осветление по ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ от о.т.597 ПИ 51500.502.201 и ПИ 51500.502.268 и ул. „Гоце Делчев“
- СМР по енергийно-ефективна реконструкция и модернизация на системи за улично осветление на ул. „Изгрев“, ул. „Места“, ул. „Плиска“, ул. „Прибойна“ и ул. „Васил Левски“
- Реконструкция на част от уличното осветление по ул. „Любен Каравелов“
- Реконструкция на част от уличното осветление по ул. „Пирин“
- Реконструкция на част от уличното осветление по ул. „Георги Сава Раковски“
- Реконструкция на част от уличното осветление по ул. „Христо Ботев“
- Реконструкция на част от уличното осветление по ул. „Зорница“
- Основен ремонт на СУ „Л.Каравелов“
- Изграждане на поливни системи
- Реконструкция на кръгово кръстовище
- Изграждане на подземни съоръжения с контейнери за битови отпадъци
- Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци
- Саниране на административна сграда Община Несебър
- Изграждане на ново котелно към Професионална гимназия по туризъм „Иван Вазов“ в К.К. Слънчев бряг
- Разширение на ДГ „Слънце“ и реконструкция на покрив на съществуваща сграда в УПИ VII-общ., кв.5601 с идентификатор 51500.506.316 по плана на К.К. Слънчев бряг – Запад
- Реконструкция на северна улица от о.т. 123 до о.т. 141

Гр. Свети Влас
- Изграждане на футболно игрище в спортно рекреационен парк в ПИ 11538.2.27, 11538.5.51 и ПИ 11538.501.191
- Ново улично осветление между гр. Свети Влас и К.К. Елените, ПИ 11538.13.155 по КК на гр. Свети Влас
- Ново улично осветление между гр. Свети Влас и К.К. Елените
- Изграждане на тротоар по ул. „Св. Власий“/участък от кръстовище на ул. „Роза“ и ул. „Св.Власий“/до кръстовището на ул. „Люляк“ и ул. „Св. Власий“
- Изграждане на две класни стаи, надстройка на 2-ри етаж, 120 кв.м в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“
- Инженеринг на ново улично осветление
- Изграждане на нова детска градина

Гр. Обзор
- Изграждане на градски парк в кв.23
- Изграждане на трибуна „Запад“ в съществуващ спортен комплекс в гр. Обзор
- Реконструкция на дъждовна канализация на ул. „Младежка“ в гр. Обзор
- Реконструкция на водосборно отклонение в УПИ-3, гр. Обзор
- Ремонт на крайбрежна алея с главен канализационен колектор Ф500
- Градска тоалетна, находяща се в УПИ-VI-266.473 – за градски парк, кв. 37 по плана на гр. Обзор
- Изграждане на пристройка с физкултурен салон към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Обзор
- Паркоустройство и благоустрояване на градски парк в УПИ VI-266.473, кв.37 по плана на гр. Обзор
- Паркоустройство и благоустрояване на площадно пространство на пл. „Свобода“ и прилежащи улици
- Изграждане на фонтан в ПИ 53045.502.473 по КК на гр. Обзор
- Инженеринг на напоителни системи

С. Равда
- Изграждане на крайморски парк
- Изграждане на северен околовръстен път (ул. „България“)
- Изграждане на новопроектирани улици
- Проектиране и изграждане на хале за машини ОП „ПСО“
- Реконструкция на улично осветление в с. Равда
- Аварийно укрепване на скат до х-л „Бижу“

С. Тънково
- Изграждане на многофункционална сграда с пенсионерски клуб в УПИ XVII-общ., кв. 21
- Реконструкция на път от ОПС - „Тънково – 1“ (връзка с плочогредов мост на р. „Хаджийска“) до път III-9061 (Оризаре – Слънчев бряг)
- Изграждане на улици „Михаил Дойчев“ и „Родопи“

С. Кошарица
- Изграждане на дом за стари хора
- Реконструкция на разширение на мост 1
- Изграждане на велоалея
- Изграждане на осветление
- Изграждане на водостоци

С. Оризаре
- Изграждане на многофункционална сграда с пенсионерски клуб в УПИ IV-331 в кв. 31/53822.501.331/ по плана на с. Оризаре
- Изграждане на физкултурен салон

С. Гюльовца
- Изграждане на мост над река Бяла към гробищен парк 2

С. Баня
- Изграждане на многофункционална сграда за обществено обслужване в ПИ 02703.501.638 по КК на с. Баня

Вижте още: Продължават промените по ул. „Хан Крум“