Има движение по въпроса за велоалеята от Кошарица до Слънчев бряг

Главна категория: Новини
Посещения: 2571

VeloНа свое редовно заседание Общински съвет – Несебър гласува т.42 от дневния ред на сесията от 12.09.2018 г., която е относно предложение от инж. Клара Каравасилева – директор на дирекция „УТ, ИП, КС“ при Община Несебър, за Одобряване на задание за изработка на „ПУП- ПП за разширение за велоалея на път с. Кошарица – к.к. Слънчев бряг“, за землище с. Кошарица, община Несебър.

В докладната записка подробно бе описано движението на въпроса за изграждане на велоалея, която жителите и гостите на Кошарица, както и любителите на колоезденето в района, несъмнено с нетърпение очакват да бъде реализирана.

С т.42 бе предложено на Общински съвет – Несебър да гласува проект за решение със следните точки:
1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСА във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за „Разширение за велоалея на път с. Кошарица – к.к. Слънчев бряг“, землище с. Кошарица, общ. Несебър и провеждане на съответните процедури по ЗОЗЗ.
2. На основание чл.124б, ал1 от ЗУТ одобрява приложеното задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящото разрешение.
3. Общински съвет – Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект, ПУП-ПП за „Разширение на път с. Кошарица – к.к. Слънчев бряг“, землище на с. Кошарица, общ. Несебър.
Предложение бе гласувано успешно, а с това бе направена една стъпка напред за изграждането на велоалея по трасето Кошарица – Слънчев бряг.

*Снимката е илюстративна

Вижте още: Търси се наемател за „кафе-сладкарница“ в Оризаре