Обявиха обществена поръчка за проектиране на преустройство на сграда в центъра на Равда

Главна категория: Новини
Посещения: 8646

SgradaВ сайта на Агенция по обществени поръчки е публикуван обществен конкурс за изработване на проект за преустройство на полифункционална обществена сграда с клубно предназначение в УПИ I-общ., кв.28 по плана на с. Равда /ПИ №61056.501.76.2 по К.К. на с. Равда, община Несебър/ чрез провеждане на публично състезание по реда на чл. 176 от ЗОП, на основание чл. 18, ал. 1, т. 12, във вр. с чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП.

В предмета на поръчката са включени следните дейности: изработване на идеен и технически инвестиционен проект за преустройство на полифункционална обществена сграда за обезпечаване нуждите на различните възрастови групи от местното население, съобразно техните клубни интереси. Възложител на поръчката е Община Несебър

Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
С проекта да се предвидят следните промени във функционалното предназначение на съществуващите помещения :
1.Преустройство на съществуващия ресторант в концертна зала със сцена.
2.В съществуващите стаи с южно изложение /с изглед към улица „Македония”/ на втори етаж да се обособят клубове по интереси за деца както следва :
- клуб компютър;
- клуб за рисуване и моделиране;
- клуб за чужди езици.
3.Третият етаж на сградата да се преустрои в хотелска част
4.Кафето на последния етаж да се запази и като се предвиди възможност за функционирането му и като лятно кино.
5.Да се възстанови фитнес- залата в приземния етаж.
6.Съществуващите конферентни зали в приземния етаж да се преустроят като зали за танци - народни и спортни, спортни и други дейности, като с проекта се предвиди и възстановяване на кафето.
7.Концертната зала на първи етаж в Кметството да се използва от библиотеката и да се обособят клуб на жената, зали за театрална трупа и самодейни състави, и място за нова литература.
8.Да се предвидят нови лекарски кабинети включително педиатър, стоматологичен кабинет, медицинска лаборатория и др.
9.Сградата да се адаптира за достъп на хора в неравностойно положение .
10.В съществуващия пенсионерски клуб да се обособи Етно-кът и туристически информационен център.
11.Пенсионерския клуб да се премести в голямата зала на новопридобитата сграда на пощата.
12.Да се изгради панорамен асансьор.
13.В зоната на задния вход на кметството да се обособи приемна на полицията.

ІV.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА
А.ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
Проектът следва да обезпечи потребностите на населението както следва:
1.Първи етаж – зона за клубни дейности на хора от пенсионна възраст, включваща:
-входно фоайе;
-зала за събрания със сцена за концертни и театрални мероприятия и изяви – до 120 посетители;
-кафе – клуб с обособена самостоятелна зала за „тихи игри”;
-самостоятелен вход с вертикална комуникационна връзка към втори етаж, и функционална връзка към зала „Фитнес”
2.Втори етаж :
-зала за танци;
-зала „хоби”;
-компютърна зала.
За реализиране инвестиционната инициатива на Община Несебър и изграждане на горецитирания обект е необходимо изготвяне на проект в съответствие с действащата нормативна уредба.

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27/10/2017г., 17:00 ч.

Още информация за конкурса в сайта на АОП <

Вижте още:

Ето какви клубове и кръжоци функционират в ОДК  Несебър през новата учебна година

Самодейците от НЧ „Яна Лъскова“ със серия от предстоящи изяви

БК „Несебър“ с 5 гарнитури през новия сезон