Разкриват нови щатни работни места в община Несебър

Главна категория: Новини
Посещения: 8843

ZalaMelsasНа своето редовно заседание на 26.10.2017, Общинският съвет единодушно одобри увеличаване числеността на персонала с 8 бройки в дейност „Други дейности по икономиката“ и с 5 бройки в Общински детски комплекс – Несебър.

В същото време се намаля числеността на персонала на кметство Обзор с 6 щатни бройки, а този на кметства Свети Влас и Равда с по една щатна бройка.

Вижте и пълния текст на решенията:

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 635

На основание чл.21 ал.1 т.2 от ЗМСМА

1. Увеличава числеността на персонала в дейност „Други дейности на икономиката с осем щатни бройки, считано от 01.11.2017 г., в т.ч. 2 /две/ бройки за Информационен център и 6 /шест/ бройки за Център за култура и образование.

2. Необходимите средства за работни заплати и осигурителни вноски са за сметка на работодателя в рамките на утвърдения за 2017 г. бюджет на дейност „Други дейности по икономиката“.

3. Предвид скорошното приключване на строителните работи и необходимостта от назначаването на персонал, на основание чл.60 от АПК, дава съгласие решението да е с предварително изпълнение.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 636

На основание чл.21 ал.1 т.2 от ЗМСМА

1. Увеличава числеността на персонала в ОДК – Несебър с пет щатни бройки, в т.ч. две бройки педагогически персонал и три бройки не педагогически персонал, считано от 01.11.2017 г.

2. Необходимите средства за работни заплати и осигурителни вноски са за сметка на работодателя в рамките на утвърдения за 2017 г. бюджет на ОДК.

3. Предвид настъпването на Новата 2017/2018 учебна година, която за ОДК е от 01.10.2017 г., на основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 637

На основание чл.21 ал.1 т.2 от ЗМСМА

1. Намаля числеността на персонала на кметство Обзор с шест щатни бройки, на кметства Свети Влас и Равда с по една щатна бройка.

2. Увеличава числеността на персонала в отдел „Устройство на територията“ при община Несебър с три щатни бройки, в отдел „Контрол върху строителството“ с две щатни бройки /в т.ч. една нова и една от кметство Обзор/, в отдел „Контролен блок“ с една щатна бройка и в отдел „Търговия“ с три щатни бройки с място на работа – съответните кметства/.

3. Трудовите правоотношения със служителите, които ще бъдат предназначени, да се уредят по силата на чл.123 от КТ /Запазване на трудовите правоотношения при промяна на работодателя/.

4. Промените влизат в сила, считано от 01.11.2017 г.

5. За да се осигури прецизност и законосъобразност в работата на общинска администрация и преустановят констатираните слабости, на основание чл.60 от АПК, допуска предварително изпълнение.