Излязоха обществени поръчки за многофункционални сгради в Оризаре и Тънково

Главна категория: Новини
Посещения: 2499

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Orizare new sgrada1Многофункционални обществени сграда в селата Оризаре и Тънково предстои да бъдат изградени, става ясно от публикации, свързани с обществени поръчки в сайта на АОП.

За Оризаре урегулираният поземлен имот е с площ 1374 кв.м. В имота има сгради, за която е изготвено конструктивно становище, проект по част ПУСО и ПБЗ – неразделна част от техническата спецификация и издадена заповед за премахване. Новопроектираната сграда е ситуирана в централната част на имота. Спазени са изискуемите отстояния на сградата от линиите на регулация и котата на корниза от 10м. В югозападната част на имота е предвиден приемен двор. Основният подход към имота е от югозападната страна. От там е и автомобилня подход. Посредством алея се стига до разположения в североизточната част на имота паркинг. Предвидени са 7 места за паркиране, две от които са достъпни за инвалиди.

Orizare new sgrada2Сградата е предвидена за обществено обслужване. Проектирана е на две нива.
Съгласно чл.8 (2), от Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи,
сградата е четвърта категория, буква“б“, т.3.

На първо ниво (кота ±0,00) са разположени пенсионерски клуб със склад за инвентар и санитарен възел с тоалетни за мъже и жени и тоалетна за инвалиди. Предвидено е и котелно помещение със склад за гориво. На североизточната фасада е разположен вход за достъп до второто ниво, което ще се използва за нуждите на администрацията на Община Несебър.

Пенсионерският клуб е предвиден да се използва от пенсионерите в населеното място за срещи и колективни дейности. Той се състои от голямо общо помещение, в което са обособени компютърен кът, кът за тихи игри, кът за отдих и битов кът. Към пенсионерския клуб е предвидена покрита тераса за отдих.

На второ ниво (кота +3,65) е проектирана многофункционална зала със склад за инвентар към нея. Достъпът се осъществява посредством двураменна стълба. За осигуряване достъпа на инвалиди до второто ниво на сградата е предвидена наклонена подемна платформа разположена на стълбищните рамена.

На второ ниво са разположени още канцелария, санитарен възел с тоалетни за мъже и жени и тоалетна за инвалиди, фоайе, балкони, както и студио за отдих на обслужващия персонал на сградата. Балконът към многофункционалната сграда е свързан с терена посредством еднораменна стоманобетонна стълба.

Конструкцията на проектираната сграда е монолитна със стоманобетонов скелет от греди, плочи и колони. Основата е ивични фундаменти. Стените са неносещи. Покривната конструкция е дървена.

Отоплението е предвидено в проект по част ОВК. Изолацията е оразмерена в съответствие с изискванията за топлотехническа ефективност на сградата.

В сградата се предвижда изграждането на водопроводна и канализационна инсталации.
Предвидено е изграждането на слаботокова, осветителна и силнотокова инсталации.

Крайният срок за подаване на документи за избори на изпълнители за строеж на многофункционална сграда в Оризаре: 05.09.2018 г., 17:00 ч.
Стойност на поръчката с ДДС: 936 000.00 лв.

Предвидената сграда за обществено обслужване в Тънково, е проектирана на три надземни нива и едно подземно.
В сутерена (кота -2,80) са разположени два склада за инвентар, склад за гориво, коридор и архив докумeнти. Предвидено е машинно помещение към асансьора.

На първо ниво (кота ±0,00) са разположени пенсионерски клуб с прилежащи два санитарни възела с предверие. Единият санитарен възел е оразмерен за ползване и от инвалиди. Предвидено е и котелно помещение. Пенсионерският клуб е предвиден да се използва от пенсионерите в населеното място за срещи и колективни дейности. Той се състои от общо помещение, в което са обособени компютърен кът, кът за тихи игри и битов кът.

На второ ниво (кота +3,55) е проектирана многофункционална зала със склад за инвентар към нея. Достъпът е предвиден да се осъществява посредством трираменна стълба и асансьор, оразмерен за ползване от инвалиди. На второ ниво са разположени още канцелария за администрацията на Община Несебър, два санитарни възела с предверие, коридори. Единият санитарен възел е оразмерен за ползване и от инвалиди.

На трето ниво (кота +7,10) е проектирана фитнес зала с две съблекални към нея – за мъже и за жени. Достъпът се осъществява посредством трираменна стълба и асансьор, оразмерен за ползване от инвалиди. На това ниво са разположени още канцелария за администрацията на Община Несебър, както и два санитарни възела с предверие, коридори. Единият санитарен възел е оразмерен за ползване и от инвалиди.

Конструкцията на проектираната сграда е монолитна със стоманобетонов скелет от греди, плочи и колони. Основата е фундаментна плоча. Стените са неносещи. Покривната конструкция е стоманобетонна.
Отоплението е предвидено в проект по част ОВК. Изолацията е оразмерена в съответствие с изискванията за топлотехническа ефективност на сградата.

В сградата се предвижда изграждането на водопроводна и канализационна инсталации. Предвидено е изграждането на слаботокова, осветителна и силнотокова инсталации.

Всички инсталации са проектирани за създаване на подходящи условия за протичане на дейностите в сградата. Преди пускането в експлоатация задължително същите трябва да минат през необходимите проби и изпитания.
Озеленяването ще се изпълни съгласно проектна част Паркоустройство и благоустройство и ще се осъществи след анализ на архитектурната, конструктивната и инсталационната част на проекта. Ще е съобразено с разположението на водоснабдителните, канализационни и др. мрежи Предвижда се вертикално озеленяване по северната фасада.

Крайният срок за подаване на документи за избори на изпълнители за строеж на многофункционална сграда в Тънково: 07.09.2018 г., 17:00 ч.
Стойност на поръчката с ДДС: 840 000.00 лв.